Limity pojistného plnění

Co jsou limity pojistného plnění, základní informace a co je dobré vědět

Limitem pojistného plnění je nejvyšší hranice plnění pojistitele při jedné pojistné události. Pojistné limity jsou uváděny v milionech korun českých. Nejnižší zákonem stanovený limit pojistného plnění je 35 milionů Kč. Nejvyšší hranicí je pak částka 150 milionů Kč (u produktu Exclusive Max, který nabízí Česká pojišťovna, a.s.).

Limity pojistného plnění

Pro zajímavost:
Před rokem 2008 byl nejnižší limit pojistného plnění pro věcné škody a ušlý zisk 18 milionů Kč, ale s účinností od 1.6. 2008 stanovuje novela zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla základní limit 35 milionů Kč.

Pojistné limity mezi 35 miliony Kč a 100 miliony Kč jsou tzv. navýšené limity. Pojistné limity jsou vždy uváděny dva např. 35/35, 50/50, 100/100. První limit se vztahuje na škodu na zdraví nebo usmrcení a to na každého zraněného či usmrceného. Druhý limit se vztahuje na škody na majetku. Jde tedy o škodu, která vznikla ztrátou, poškozením, zničením, ale i odcizením věci, pozbyla-li osoba schopnost ji opatrovat a dále pak škodu na ušlém zisku.

Co je dobré vědět:
Pokud zaviníte pojistnou událost a vzniklá škoda je vyšší než sjednaný limit pojistného plnění, poškození mohou zbylou náhradu požadovat uhradit a potom by šel doplatek z Vaší kapsy.

Ačkoli máte sjednáno povinné ručení, jsou případy, kdy pojistitel vzniklou škodu nehradí. A dále stojí za pozornost ještě jeden kratičký článek upozorňující na to, jakému jednání je dobré se vyhnout, neboť jsou situace, kdy má pojistitel právo na úhradu vyplacené částky.

Něco navíc:
Pojistitelovou povinností je provést bez zbytečného odkladu šetření škodné události. Dále pak do tří měsíců ode dne uplatnění práva pojistníka na plnění z pojištění odpovědnosti ukončit šetření a sdělit poškozenému výši pojistného plnění. Samozřejmě za předpokladu, že povinnost pojistitele plnit nebyla zpochybněna a nárok poškozeného na náhradu byl prokázán. Pokud tento předpoklad nebyl splněn, musí pojistitel ve stejné lhůtě písemně podat poškozenému vysvětlení k pojistníkem uplatněným nárokům, které byly pojistitelem zamítnuty nebo u kterých bylo pojistitelem plnění sníženo nebo u kterých nebylo možné do stanovené lhůty šetření ukončit. Plnění pojistitele je splatné do 15-ti dnů po skončení šetření pojistné události nebo do 15-ti dnů po obdržení pravomocného rozhodnutí soudu o povinnosti poskytnout pojistné plnění.

S pojistnými limity se setkáte také u tzv. doplňkového pojištění jakým je např. pojištění čelního skla, pojištění zavazadel, úrazové pojištění atd. Zejména u připojištění čelního skla (či všech skel) nabízejí některé pojišťovny dvě možnosti: 1) pojištění na pojistnou částku – výše pojistného limitu se vztahuje na každou pojistnou událost v daném pojistném období – tzn. pojistitel plní při každé pojistné události vzniklé v daném roce 2) pojištění na limit pojistného plnění – výše pojistného limitu se vztahuje na jedno pojistné období – tzn. pokud vyčerpáte stanovený limit dvěma pojistnými událostmi a budete mít třetí pojistnou událost, pojistitel již nemá povinnost plnit.

Doporučujeme:
Vždy si pečlivě pročtěte pojistné podmínky, které máte ještě před samotným sjednáním pojistné smlouvy k dispozici.