Postup při nehodě v zahraničí

Způsobil jste škodu provozem tuzemského vozidla na území cizího státu:

Poškozenému, kterým může být cizozemec i tuzemec sdělte:

 • své jméno, příjmení a bydliště,
 • jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo vlastníka vozidla, kterým byla škoda způsobena,
 • obchodní jméno a sídlo pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a číslo pojistné smlouvy,
 • registrační (státní poznávací) značku vozidla, kterým byla škoda způsobena,
 • číslo zelené karty (údaje z rubriky č. 4), kopii zelené karty je vhodné mít při cestách na území cizích států vždy s sebou pro případ, že by byla vyžádána orgány na území cizího státu.

S ostatními účastníky dopravní nehody vyplňte Evropský záznam o dopravní nehodě.

Vždy se snažte k nehodě zavolat policii, zde je však nutno vzít v úvahu, že v řadě zemí jsou policií vyšetřovány pouze určité typy dopravních nehod, při nichž např. dojde ke škodě na zdraví, k usmrcení osob, dojde k rozsáhlým materiálním škodám.

Pokud je nehoda Policií šetřena, podepište protokol pouze tehdy, jestliže mu rozumíte a souhlasíte s jeho zněním. Jinak do něj v českém jazyce vepište své stanovisko.

Zapište si jména a adresy řidičů ostatních zúčastněných vozidel, údaje o těchto vozidlech (státní poznávací (registrační) značku, výrobní značku a typ a barvu vozidla) a svědcích dopravní nehody – pokud možno co nejvíce v rozsahu údajů. Opatřete plánek místa nehody a pokud možno i fotodokumentaci místa nehody.

Bez zbytečného odkladu:

 • oznamte „své“ pojišťovně, že došlo ke škodní události, s uvedením skutkového stavu týkajícího se této události,
 • předložte k této škodní události příslušné doklady a v průběhu šetření postupujte v souladu s jejími pokyny.

Pokud potřebujete pomoci, volejte asistenční službu „Vaší“ pojišťovny.

Utrpěl jste škodu provozem vozidla na území cizího státu:

Zjistěte si od škůdce následující údaje:

 • jeho jméno, příjmení a bydliště,
 • jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo vlastníka vozidla, kterým byla škoda způsobena,
 • státní poznávací (registrační) značku a mezinárodní rozeznávací značku země registrace vozidla, kterým byla škoda způsobena
 • obchodní jméno a sídlo pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla,
 • číslo pojistky, případně číslo zelené karty (údaje z rubriky č. 4).

S ostatními účastníky dopravní nehody vyplňte Evropský záznam o dopravní nehodě. Před oddělením originálu od kopie je důležité formulář nejen podepsat, ale také zaškrtnout vyplněné body k nehodě a uvést počet vyplněných bodů. Dále opatřete plánek místa nehody a pokud je to možné i fotodokumentaci místa nehody.

Vždy se snažte k nehodě zavolat policii. Zde je však nutné vzít v úvahu, že v řadě zemí jsou policií vyšetřovány pouze určité typy dopravních nehod, při nichž např. dojde ke škodě na zdraví, k usmrcení osob nebo k rozsáhlým materiálním škodám.

Pokud je nehoda policií šetřena, podepište protokol pouze tehdy, jestliže mu rozumíte a souhlasíte s jeho zněním. Jinak do něho zapište v českém jazyce své stanovisko.

Zapište si jména a adresy řidičů ostatních zúčastněných vozidel, údaje o těchto vozidlech (státní poznávací (registrační) značku, výrobní značku a typ a barvu vozidla) a svědcích dopravní nehody – pokud možno co nejvíce v rozsahu údajů. Opatřete plánek místa nehody a pokud možno i fotodokumentaci místa nehody.

Sdělte případným zájemcům z řad účastníků dopravní nehody své jméno a adresu.

S uplatněním svého nároku na pojistné plnění a s dokumentací prokazující odpovědnost za škodu řidiče nebo provozovatele jiného vozidla se obraťte na příslušného pojistitele škůdce.

Pokud nemůžete kontaktovat příslušného pojistitele škůdce, nebo potřebujete pomoci jak postupovat, obraťte se na národní kancelář – informační centrum země, kde došlo k dopravní nehodě.

Další možností je obrátit se na Českou kancelář pojistitelů, která Vám poskytne pomoc či pomoc a sdělí Vám kontakt na škodního zástupce pojistitele škůdce v ČR. V návaznosti na příslušná ustanovení 4 motorové směrnice EU, resp. § 9a zákona č. 47/2004 Sb., je každá pojišťovna poskytující pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v některém ze států Evropského hospodářského prostoru (EHP) povinna ustanovit v každém členském státě EHP škodního zástupce, který jménem a na účet pojistitele projednává škodní události způsobené provozem vozidla. Členskými státy EHP jsou všechny členské státy EU spolu s Norskem, Švýcarskem, Lichtenštejnskem a Islandem. Ke zjištění škodního zástupce Vám může pomoci Informační středisko České kanceláře pojistitelů, které naleznete na internetových stránkách www.ckp.cz. Pro úspěšné vyhledání konkrétního škodního zástupce potřebujete znát: datum dopravní nehody, stát místa dopravní nehody, mezinárodní poznávací značku vozidla škůdce (MPZ), registrační značku vozidla škůdce a název pojistitele vozidla škůdce. Po zadání všech požadovaných údajů získáte informaci, kdo je škodním zástupcem pojistitele vozidla škůdce pro území České republiky.

V případě, že by se Vám nepodařilo příslušného škodního zástupce zjistit na uvedených stránkách, můžete se obrátit se svým dotazem na telefonní číslo České kanceláře pojistitelů +420 221 413 111 nebo na národní kancelář – informační středisko země, ve které má vozidlo škůdce obvyklé stanoviště (dle MPZ).

Pokud jste byl při nehodě na území cizího státu poškozen nezjištěným nebo nepojištěným vozidlem, můžete se obrátit na Garanční fond země místa dopravní nehody nebo na Kompenzační orgán země, ve které má poškozený trvalý pobyt nebo sídlo firmy, s dotazem jak správně postupovat při uplatnění Vašich nároků.

Pokud potřebujete pomoci, volejte asistenční službu „Vaší“ pojišťovny.