Štítek: "pojistné plnění" - 2. strana

Pojistná událost – vznik škody na majetku

Pojistná událost – vznik škody na majetku


Pojistná událost je situace, kdy se to, co je písemně specifikováno v pojistné smlouvě, stane skutečností, tedy vznik škody.

Pojištění na první riziko – hranice pojistného plnění

Pojištění na první riziko – hranice pojistného plnění


Nejefektivnějším druhem pojištění v případě, že hodnota pojišťovaného předmětu nelze odhadnout, je pojištění prvního rizika, kde se stanoví limit plnění.

Pojistna-smlouva-pisemne-uzavreni-dohody-o-pojisteni

Pojistna-smlouva-pisemne-uzavreni-dohody-o-pojisteni


Pojistná smlouva je základ pro vznik vztahu mezi pojistitelem a pojištěným a slouží k ochraně majetku před nahodilými sitacemi.

Pojistné riziko – pravděpodobnost vzniku škody

Pojistné riziko – pravděpodobnost vzniku škody


Pojistné riziko je možnost vzniku škody, která nám způsobí majetkovou ztrátu. Abychom kompenzovali tuto peněžní újmu, uzavíráme pojištění.

Pojistné podmínky – co definuje pojistná smlouva?

Pojistné podmínky – co definuje pojistná smlouva?


Pojistné podmínky jsou obecná ustanovení formou písemného dokumentu, se kterými musí být pojistník seznámen ještě před podpisem pojistné smlouvy.

Pojistné plnění – finanční náhrada škody

Pojistné plnění – finanční náhrada škody


Pojistné plnění formou finanční úhrady si může nárokovat pojistník u pojišťovny v případě vzniku škody na předmětu pojištění.

Pojistné období – období platnosti pojistné smlouvy

Pojistné období – období platnosti pojistné smlouvy


Pojistné období je časový úsek, ve kterém platí pojistná smlouva, respektive ochrana pojistníka v případě vzniku škody na pojištěném předmětu.

Oprávněná nebo obmyšlená osoba

Oprávněná nebo obmyšlená osoba


V pojistné smlouvě lze sjednat, že pojistné plnění bude vyplaceno jiné, tzv. obmyšlené osobě. Ta se určuje především pro případ úmrtí pojištěného.

Obnosové pojištění – typ soukromého pojištění

Obnosové pojištění – typ soukromého pojištění


U některých rizik nelze objektivně vyčíslit možnou škodu. V takových případech se uzavírá obnosové pojištění s pevně danou výší pojistného plnění.

Malus – přirážka k pojistnému

Malus – přirážka k pojistnému


Pokud se svým vozidlem častěji bouráte, může dojít k navýšení pojistného. Taková přirážka se označuje výrazem malus, který je opakem bonusu.