Pojistné období - období platnosti pojistné smlouvy


Pojistné období je časové období, na které se sjednává pojistná smlouva. Pojistné období je definováno v pojistné smlouvě na konkrétní období nebo na dobu neurčitou. Pokud v pojistném období dojde k pojistné události, je pojistitel povinnen vyplatit pojistné plnění pojistníkovi.

Pojistné období – období platnosti pojistné smlouvy