Štítek: "pojistitel"

Výpověď – ukončení pojistky

Výpověď – ukončení pojistky


Při změně pojišťovny nebo při ukončení pojistné smlouvy je nutné vyplnit výpověď a zaslat ji poštou na pobočku pojišťovny, nebo ji tam osobně doručit.

Soupojištění – rozdělení rizika mezi více pojistiteli

Soupojištění – rozdělení rizika mezi více pojistiteli


V některých případech je výhodné rozložit riziko mezi více pojišťoven, které se podle předem nasmlouvaných kritérií podílí na krytí následků škod.

Solventnost – platební schopnost

Solventnost – platební schopnost


Jsou-li pojišťovny schopny uhradit všechny své finanční závazky vznikající z jejich provozované činnosti, jsou považovány za solventní.

Smluvní ujednání – detaily pojistky

Smluvní ujednání – detaily pojistky


Smluvní ujednání si každá pojišťovna přizpůsobuje svým podmínkám. Upřesňuje detaily pojistky, na co se vztahuje a co naopak nekryje.

Pojistník – osoba podepsaná na pojistné smlouvě

Pojistník – osoba podepsaná na pojistné smlouvě


Pojistné je forma splátky za službu ochrany, kterou nám pojištění poskytuje. Jeho výše je specifikována v pojistné smlouvě.

Pojistná událost – vznik škody na majetku

Pojistná událost – vznik škody na majetku


Pojistná událost je situace, kdy se to, co je písemně specifikováno v pojistné smlouvě, stane skutečností, tedy vznik škody.

Pojistka

Pojistka


Pojistka nám dodává pocit ochrany před následky neštěstí. V pojišťovnictví je pojistka deklarována jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy.

Pojistitel – pojišťovna

Pojistitel – pojišťovna


Provozovatel pojištění, zpravidla pojišťovna, která zprostředkovává pojištění předmětů a majetku na základě povolení Ministerstva financí.

Pojištěný – osoba, na kterou se vztahuje pojištění

Pojištěný – osoba, na kterou se vztahuje pojištění


Hrozí-li nám nebo našemu majetku riziko, jsme ochotni za úplatek podepsat pojistnou smlouvu, získat ochranu od pojišťovny a stát se osobou pojištěnou.

Pojistník – vlastník pojistné smlouvy

Pojistník – vlastník pojistné smlouvy


Protistrana pojišťovny - pojistitele je pojistník, který s ní uzavírá pojistnou smlouvu a vzniká mu tak povinnost platit pojistné.