Pojistné - forma úhrady pojištění majetku


Pojistné je úplata kterou pojištěný platí v pravidelných intervalech pojistiteli za službu pojistné ochrany majetku. Výši pojistného vypočítává pojišťovna na základě kalkulačních vzorců a dalších faktorů, které je povinna na žádost pojistníka předložit.

Pojistník – osoba podepsaná na pojistné smlouvě