Pravidla soutěže Soutěž o 3 iPhone 8

(dále jen „Pravidla“)

1. Úvodní ustanovení

1.1 Společnost PFP s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČO: 259 18 184, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 17808 (dále jen „Pořadatel“) pořádá spotřebitelskou soutěž ve smyslu § 2 odst. 1 písm. v) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, pod názvem „Soutěž o 3 iPhone 8“ (dále jen „Soutěž“). Pořadatel je i provozovatelem Soutěže a zajišťuje tak technickou a organizační podporu.
1.2 Předmětem těchto Pravidel je úprava práv a povinností Provozovatele a osob, které se účastní Soutěže (dále jen „Soutěžící“). Svým zapojením do Soutěže Soutěžící souhlasí s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.

2. Podmínky účasti

2.1 Účastníkem Soutěže může být pouze fyzická osoba, která:

  1. je starší 18-ti let;
  2. má trvalý pobyt na území České republiky;
  3. není v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru s Pořadatelem;
  4. poskytla výslovný souhlas s těmito Pravidly; a
  5. sjednala s Pořadatelem pojistnou smlouvu o autopojištění, povinném ručení nebo havarijním pojištění prostřednictvím webových stránek povinne-ruceni.com; www.srovnator.cz; www.suri.cz v období ode dne 1. února 2019 do dne 30. dubna 2019 a ke dni 31. května 2019 uhradila pojistné.

2.2 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu Soutěže bez nároku na jakoukoliv náhradu vyloučit Soutěžícího, který porušil Pravidla, nebo je jeho účast na Soutěži v rozporu s oprávněnými zájmy Pořadatele, nebo jiných soutěžících, nebo je v rozporu s právním řádem České republiky.

3. Mechanismus soutěže a výhry v soutěži

3.1 Výhrou v Soutěži jsou celkem 3 kusy mobilního telefonu iPhone 8 o kapacitě 64 GB, barva Space Grey (dále samostatně jen „Výhra“). Každý z výherců dle bodu 3.2 (ii) níže obdrží jednu Výhru, tedy 1 kus mobilního telefonu iPhone 8.
3.2 Výherci budou ze Soutěžících určeni na základě následujícího postupu:

  1. Pořadatel bude chronologicky dle data a času odeslání elektronické zprávy, jejíž přílohou bude návrh pojistné smlouvy dle bodu 2.1 (v) těchto Pravidel, vzestupně řadit Soutěžící do seznamu (dále jen „Seznam soutěžících“);
  2. výherci se stanou ti Soutěžící, kteří budou na 1000., 2000. a 3000. místě v Seznamu soutěžících (dále jen „Výherce“);
  3. uzavření Soutěže a vyhlášení Výherců Pořadatelem na jeho webových stránkách uvedených v bodě 2.1 (v) těchto Pravidel proběhne nejpozději dne 10. června 2019; a
  4. k předání Výhry dojde dle následné dohody mezi příslušným Výhercem a Pořadatelem. Nedojde-li k dohodě, zašle Pořadatel Výherci Výhru na adresu uvedenou v pojistné smlouvě do 1 měsíce ode dne vyhlášení Výherců.

4. Ochrana osobních údajů

4.1 Pořadatel prohlašuje, že jakékoliv zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, je jím prováděno v souvislosti se Soutěží v rozsahu nezbytném pro účely pořádání Soutěže, kdy právním základem pro toto zpracování uplatňování oprávněných zájmů Pořadatele jako správce osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, kterými je zejména plnění podmínek těchto Pravidel.
4.2 Osobní údaje Soutěžících jsou v rámci Soutěže zpracovávány v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, kontaktní údaje a v případě Výherce fotografie (dále jen „Osobní údaje“).
4.3 Při zpracování osobních údajů vystupuje Pořadatel jako správce osobních údajů. Pořadatele je možné kontaktovat v záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů elektronickou poštou na adrese uvedené v bodě 5.3 těchto Pravidel.
4.4 Osobní údaje budou Pořadatelem uchovávány jen po dobu nezbytně nutnou, nejdéle pak po dobu 1 roku po vyhlášení výsledků Soutěže dle bodu 3.2 (iii) těchto Pravidel. Osobní údaje ovšem mohou být zpracována i poté z jiného důvodu (zejména z důvodu splnění pojistné smlouvy nebo jiného oprávněného zájmu Pořadatele).
4.5 Osobní údaje mohou být zpracovány automatizovaně.
4.6 Pořadatel je oprávněn za podmínek stanovených platnými právními předpisy předat osobní údaje zákazníka za účelem dalšího zpracování osobám (příjemcům), které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy o zpracování osobních údajů v souvislosti s plněním zákonných i smluvních povinností Pořadatele (např. třetí osobě za účelem doručení Výhry).
4.7 Soutěžící mají právo: (i) na přístup k Osobním údajům, (ii) na opravu Osobních údajů, (iii) na výmaz Osobních údajů, (iv) na omezení zpracování Osobních údajů, (v) vznést námitku proti zpracování Osobních údajů, (vi) na přenositelnost Osobních údajů, (vii) na podání stížnosti k Úřadu pro ochranu osobních údajů v souvislosti se zpracováním Osobních údajů.
4.8 Soutěžící svým zapojením do Soutěže souhlasí s tím, aby Pořadatel na svých webových stránkách povinne-ruceni.com; www.srovnator.cz; www.suri.cz uveřejnil jména Výherců a jejich fotografie pořízené při předání Výher.

5. Ostatní podmínky

5.1 Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž a tato Pravidla kdykoliv změnit, zrušit, či jinak upravit. Pořadatel si výslovně vyhrazuje právo Soutěž zrušit bez náhrady. Finanční náhrada na místo výher není možná.
5.2 Pořadatel neodpovídá za jakoukoliv újmu vzniklou v souvislosti s plněním podmínek pro účast na Soutěži, účastí na Soutěži nebo výhrami.
5.3 Jakékoliv podněty, dotazy nebo stížnosti v souvislosti se Soutěží mohou být zaslány Pořadateli elektronickou poštou na adresu: info@povinne-ruceni.com.
 
 
V Praze dne 28. 1. 2019
Mgr. Antonín Jílek, jednatel společnosti PFP s.r.o.