Štítek: "oprávněná osoba"

Oprávněná nebo obmyšlená osoba

Oprávněná nebo obmyšlená osoba


V pojistné smlouvě lze sjednat, že pojistné plnění bude vyplaceno jiné, tzv. obmyšlené osobě. Ta se určuje především pro případ úmrtí pojištěného.