Povinné ručení - změna pojišťovny a výpověď pojistné smlouvy

11.03.2008

Tento článek byl publikován 29.4.2008 na ipodnikatel.cz
Přečtěte si další publikovné články o povinném ručení.

Sjednání pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení) je obvykle velmi jednoduché, stačí si pouze vybrat pojišťovnu, která vyhovuje požadavkům klienta a pojištění sjednat. To je možné jak v „kamenné“ pobočce, tak i online prostřednictvím internetu a většinou se slevou. Výpověď pojistné smlouvy již tak jednoduchá není a je třeba postupovat dle všeobecných pojistných podmínek pojišťoven a musí být vždy doručena v písemné formě.

Za jakých podmínek lze povinné ručení UKONČIT?

Lhůta výpovědi povinného ručení

Pojištění odpovědnosti zaniká písemnou výpovědí ke konci pojistného období u pojištění, kde je sjednáno běžné pojistné. Výpověď musí být doručena alespoň šest týdnů před uplynutím pojistného období (pojistným obdobím je doba jednoho roku). Není tedy možné vypovědět pojištění kdykoli, ale jen ke konci pojistného období.
Je-li např. počátek povinného ručení 15.5.2007, je možno povinné ručení vypovědět k 14.5.2008, výpověď musí být doručena nejpozději 1.4.2008.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Speciální druhy výpovědí povinného ručení

Vypovědět smlouvu o povinném ručení lze také v případě, že pojistitel upraví výši pojistného a pojistník s touto úpravou nesouhlasí (písemně do 1 měsíce od doručení sdělení o úpravě pojistného).
Dále je možné vypovědět pojištění do dvou měsíců od uzavření pojistné smlouvy. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím soukromé pojištění zaniká.
Pojistitel nebo pojistník mohou také soukromé pojištění vypovědět do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události. Dnem doručení výpovědi počíná běžet výpovědní lhůta 1 měsíce, jejímž uplynutím soukromé pojištění zaniká.
Pojistník může soukromé pojištění vypovědět do 1 měsíce ode dne doručení sdělení o převodu pojistného kmene (na jiného pojistitele) nebo jeho části nebo do 1 měsíce ode dne zveřejnění oznámení o odnětí povolení k provozování pojišťovací činnosti pojistitele. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím soukromé pojištění zaniká.
Pojištění odpovědnosti zaniká také v případě neplacení pojistného. V tomto případě pojištění zaniká dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného. Tato lhůta přitom nesmí být kratší než 1 měsíc a upomínka pojistitele musí upozornění na zánik pojištění obsahovat, jinak by ke skončení pojištění nedošlo.
Další možností zániku pojištění je dohoda obou stran, tzn.mezi pojistitelem a pojistníkem. V této dohodě musí být určen okamžik zániku pojištění a dohodnut způsob vzájemného vyrovnání závazků.

Povinné ručení - změna pojišťovny a výpověď pojistné smlouvy

Změna vlastníka vozidla

Nejčastějším způsobem ukončení pojištění bývá změna vlastníka pojištěného vozidla. V tomto případě zaniká pojištění až dnem nahlášení změny majitele konkrétní pojišťovně. Změnu vlastnictví pojištěného vozidla musíte pojišťovně doložit buď kupní smlouvou nebo velkým technickým průkazem se záznamem o převodu na jiného majitele.

Dočasné či trvalé vyřazení vozidla

Také v případě, kdy vozidlo přestalo fyzicky existovat, tzn.že skončilo na některém z vrakovišť a bylo ekologicky zlikvidováno, musíte tuto skutečnost doložit pojišťovně technickým průkazem se záznamem o trvalém vyřazení vozidla z evidence.
Další možností zániku pojištění je dočasné vyřazení vozidla z registru motorových vozidel. I v tomto případě musíte pojišťovně doložit velký technický průkaz se záznamem o dočasném vyřazení vozidla.

Odcizení vozidla

Dalším nemilým důvodem k zániku pojištění je odcizení vozidla. Ke zrušení pojištění je nutné předložit pojišťovně protokol od policie.
Při každém zániku či zrušení pojištění jste povinni odevzdat pojišťovně doklad o pojištění a zelenou kartu. Bez jejich vrácení Vám pojišťovna nevydá Potvrzení o předchozím pojištění, které je nutné pro uplatnění bonusu při uzavírání nového pojištění.

Autor Martin Daneš

Martin Daneš

Jsem Martin Daneš, obchodní a komerční ředitel Povinne-ruceni.com. Naším úkolem je Vám vždy najít to nejvhodnější pojištění, které se Vám budeme snažit ušít na míru. A díky komplexní produktové nabídce od všech relevantních pojišťoven Vám to můžeme i zaručit. Když budete mít jakýkoli produktový dotaz, neváhejte se na nás obrátit na info@povinne-ruceni.com