Povinné ručení v pojmech

29.04.2008

Tento článek byl publikován 29.4.2008 na ipodnikatel.cz
Přečtěte si další publikovné články o povinném ručení.

V povinném ručení se používá mnoho pojmů a ne všechny jsou zcela jasné a běžně známé. Dnes Vás seznámíme s pojmy používanými v pojištění, se kterými se můžete u povinného ručení setkat.

Asistenční služba
poskytnutí pomoci v případě, že vozidlo bylo postiženo pojistnou událostí mimo trvalé bydliště (i v zahraničí). Asistenční služby zajišťuje smluvní partner pojišťovny a to v rozsahu stanoveném pojistnými podmínkami dané pojišťovny
Bezeškodní průběh
časové období, vymezené trváním vztahu mezi klientem a pojišťovnou, ve kterém nedošlo k pojistné události, kterou by pojistník (držitel) vozidla zavinil.
Bonus
sleva z pojistného poskytovaná za určité období bezeškodního průběhu
Doklad o pojištění
písemné potvrzení o uzavření povinného pojištění vozidla, které je pojišťovna povinná vydat pojistníkovi po uzavření pojistné smlouvy
Frekvence placení pojistného
dohodnutá četnost plateb pojistného (roční, pololetní, apod.)
Kancelář pojistitelů
profesní organizace sdružující pojišťovny, které jsou v určitém státě oprávněny provozovat pojištění odpovědnosti
Krátkodobé pojištění
pojištění sjednané na dobu kratší než jeden rok
Likvidátor
kvalifikovaný pracovník, který provádí likvidaci pojistných událostí. To znamená šetří a následně stanoví výši náhrady škod..
Malus
navýšení pojistného v souvislosti s pojistnou událostí, kterou zavinil pojistník (držitel) vozidla. Je opakem bonusu.
Následné pojistné
druhá a každá další platba pojistného
Oprávněná nebo obmyšlená osoba
fyzická nebo právnická osoba, které smrtí pojištěného vznikne právo na pojistné plnění. Není-li určena v pojistné smlouvě, stanovuje se podle § 817 Občanského zákoníku.
Orgán evidence
správní orgán, který vede evidenci vozidel
Počátek pojištění
den (a čas), kdy začíná pojištění platit. Tento údaj musí být uveden v pojistné smlouvě.
Pojistitel
pojišťovna (subjekt, který provozuje pojišťovací činnost na základě povolení ministerstva financí)
Pojistník
ten, kdo uzavřel s pojistitelem pojistnou smlouvu a je povinen platit pojistné.
Pojištěný
osoba, na jehož odpovědnost za škodu se pojištění vztahuje
Pojistka
písemné potvrzení pojišťovny o uzavření pojistné smlouvy
Pojistná částka
v pojistné smlouvě dohodnutá částka nejvyššího možného plnění v případě pojistné události
Pojistné
úplata za poskytování pojistné ochrany. Platí se za dohodnuté pojistné období (běžné pojistné) nebo najednou za celé pojistné období (jednorázová platba)
Pojistná doba
časové vymezení trvání vztahu mezi pojišťovnou a klientem
Pojistné období
časové období, na které se pojištění sjednává. Pokud v jeho průběhu dojde k pojistné události, vzniká také povinnost pojistitele plnit
Pojistná událost
nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele plnit. Její konkretizaci určují všeobecné pojistné podmínky a smluvní ujednání.
Pojistné plnění
vyplacená náhrada škod
Pojistné podmínky
vymezení práv a povinností účastníků pojištění, která vychází ze zákona o pojišťovnictví a občanského zákoníku
Poškozený
osoba, které utrpěla škodu provozem vozidla (cizím zaviněním).
Povinné ručení
obecně zažité označení pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
Připojištění
pojištění, které lze sjednat jednou pojistnou smlouvou s jiným (hlavním) druhem pojištění. S tímto hlavním druhem pojištění však netvoří jeden celek.
Smluvní ujednání
závazná ustanovení, která specifikují Všeobecné pojistné podmínky a zahrnují i platné odchylky a doplňky
Spoluúčast
částka dohodnutá v pojistné smlouvě, která se odečítá od každého pojistného plnění. Pokud škoda nepřesahuje výši dohodnuté spoluúčasti, pojišťovna není povinna plnit.
Storno
předčasné ukončení pojištění.
Škodní událost
skutečnost, ze které vzniká škoda a která by mohla být důvodem vzniku pojistné události
Všeobecné pojistné podmínky
úprava podmínek pojištění konkrétního pojistitele, která podléhá schválení orgánem státního dozoru nad pojišťovnictvím. Jejich povinný obsah stanoví § 13 zákona o pojišťovnictví. Tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy
Územní platnost
území vymezené vyhláškou ministerstva financí a zelenou kartou, na kterém platí povinné pojištění z něhož je možné hradit škody způsobené třetím osobám

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Vozidlo
silniční vozidlo, zvláštní vozidlo a trolejbus; silničním vozidlem je vozidlo druhu moped, motocykl, tříkolka nebo čtyřkolka, osobní automobil, autobus, nákladní automobil, speciální automobil, tahač, přípojné vozidlo; zvláštním vozidlem je vozidlo druhu traktor a jeho přípojná vozidla (včetně jednonápravového traktoru s přívěsem), pracovní stroj samojízdný, pracovní stroj přípojný a vozidla kategorie R; zvláštním vozidlem kategorie R jsou ostatní vozidla, která nelze zařadit do výše uvedených kategorií, zejména sněžný skútr, rolba, čtyřkolka určená pro přepravu materiálů nebo technologií; za vozidlo se nepovažuje invalidní vozík
tuzemským vozidlem vozidlo, které podléhá registraci silničních vozidel vedené podle zvláštního právního předpisu, nebo vozidlo, které nepodléhá evidenci vozidel a je ve vlastnictví fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky nebo právnické osoby se sídlem na území České republiky,
cizozemským vozidlem vozidlo, které je vybaveno cizí státní poznávací značkou, nebo vozidlo, které není vybaveno cizí státní poznávací značkou a je ve vlastnictví fyzické osoby s bydlištěm nebo právnické osoby se sídlem mimo území České republiky
Výpověď
písemná žádost o ukončení smlouvy. Podmínky předložení a akceptace stanoví všeobecné pojistné podmínky.
Zákonný zástupce
osoba, která je oprávněná jednat za osobu, jejíž způsobilost je právně omezená
Zelená karta
je mezinárodní osvědčení o platnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem konkrétního vozidla
Způsob placení pojistného
forma provedení platby (bezhotovostní, poštovní poukázkou, apod.)
Autor Martin Daneš

Martin Daneš

Jsem Martin Daneš, obchodní a komerční ředitel Povinne-ruceni.com. Naším úkolem je Vám vždy najít to nejvhodnější pojištění, které se Vám budeme snažit ušít na míru. A díky komplexní produktové nabídce od všech relevantních pojišťoven Vám to můžeme i zaručit. Když budete mít jakýkoli produktový dotaz, neváhejte se na nás obrátit na info@povinne-ruceni.com