Novela povinného ručení - nejdůležitější změny k 1.6.2008

04.09.2008

Tento článek byl publikován 4.9.2008 na ipodnikatel.cz
Přečtěte si další publikovné články o povinném ručení.

Od 1. června letošního roku vstoupila v platnost novela zákona č.168/1999 Sb., zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Shrnujeme pro vás nejdůležitější změny, které se dotknou všech řidičů.

Navýšení limitů pojistného plnění

Zákonem jsou stanoveny minimálními limity pojistného plnění. Změnou je zvýšení minimálního limitu pojistného plnění při věcné škodě ze současných 18 milionů Kč na 35 milionů Kč. Jedná se o škody způsobené poškozením, zničením či ztrátou věci, nebo mající povahu ušlého zisku.

Do tohoto limitu pojišťovna plní bez ohledu na počet poškozených, převyšuje-li součet nároků uplatněných více poškozenými limit pojistného plnění uvedený v pojistné smlouvě, pojistné plnění se každému z nich snižuje v poměru tohoto limitu k součtu nároků všech poškozených. Je však možné sjednat povinné ručení s vyšším limitem pojistného plnění, některé pojišťovny nabízejí i 100 milionový limit. Úprava se nedotkla limitu pojistného plnění při škodě na zdraví nebo usmrcením. Zůstává v nezměněné výši 35 milionů Kč na každého zraněného nebo usmrceného.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Zelená karta

Další významnou změnou je zrušení dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, který byl vydáván jen do 31. května 2008. Znamená to, že se povinné ručení, uzavřené po 1.6.2008, dokládá již jen zelenou kartou, na níž nesmí chybět podpis pojistníka (jinak je pojištění neplatné a hrozí sankce). Povinné ručení uzavřené do 31. května je možné až do konce letošního roku prokazovat dosud používaným dokladem o pojištění. Platí tedy přechodné období, ale jen pro pojištění uzavřené do 31.5.2008.

Pojištění odpovědnosti nelze přerušit

Pokud to nebylo v pojistné smlouvě dohodnuto, není možné povinné ručení přerušit. Bylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto přerušení pojištění odpovědnosti, je pojistník povinen před počátkem přerušení pojištění prokázat pojistiteli, že příslušnému orgánu evidence odevzdal státní poznávací značku a osvědčení o registraci vozidla. V době přerušení pojištění odpovědnosti není plněna povinnost pojištění odpovědnosti. Tzv. sezonní pojištění nechybělo v nabídce pojišťoven ani doposud, nyní je však zákonem jasně dána povinnost odevzdat SPZ a osvědčení o registraci do „depozita“.

Vyšší sankce

Je-li vozidlo provozováno bez sjednaného povinného ručení (tato povinnost musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemní komunikaci) lze uložit pokutu od 5 000 Kč do 40 000 Kč, dříve do 20 000 Kč.

Neodevzdá-li vlastník vozidla státní poznávací značku a osvědčení o registraci vozidla lze uložit pokutu od 2 500 Kč do 20 000 Kč, dříve do 10 000 Kč.

Není-li řidičem při silniční kontrole předložena zelená karta (podepsaná pojistníkem) lze uložit pokutu od 1 500 Kč do 3 000 Kč, dříve do 1 000 Kč.

Dalším výrazným postihem pro neplatiče pojistného je zavedení příspěvku za dobu, po kterou bylo vozidlo provozováno v rozporu se zákonem. Jedná se o tzv. sankční pojistné.

Příspěvek bude stanoven podle počtu dnů, během nichž bylo vozidlo provozováno bez povinného ručení. Sazbu příspěvku stanovuje zákon podle kategorie vozidla od 20 Kč do 300 Kč za den.

V případě pojistné události bude ještě po nepojištěném škůdci vymáhána Českou kanceláři pojistitelů částka, kterou vyplatí poškozenému z garančního fondu ČKP.

Změn provedených novelou je samozřejmě více, ne všechny jsou ale zásadní, např. je zákonem zdůrazněna povinnost pojištěného bez zbytečného odkladu doložit na žádost poškozeného stanovené údaje potřebné k uplatnění nároku na náhradu škody, tzn. základní údaje k osobě pojištěného, k vozidlu a k pojištění.