Povinné ručení: Kdo je povinen uzavřít pojistnou smlouvu

26.06.2008

Tento článek byl publikován 26.6.2008 na ipodnikatel.cz
Přečtěte si další publikovné články o povinném ručení.

Povinné ručení, obecně zažité označení pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel, musí mít každé vozidlo, kterému byla přidělena registrační značka anebo technický průkaz nebo je používáno na veřejných komunikacích.

Uzavřít povinné ručení je povinen vlastník nebo spoluvlastník tuzemského vozidla nebo řidič cizozemského vozidla, nestanoví-li to zákon jinak. Tím není dotčeno právo uzavřít pojistnou smlouvu osobou, která je osobou odlišnou od vlastníka tuzemského vozidla nebo řidiče cizozemského vozidla.

Kdo nemá povinnost uzavřít pojistnou smlouvu

 • Řidič vozidla ze zahraničí, který je držitelem platné zelené karty vydané pojišťovnou v cizím státě, nebo vozidla, jehož pojištění odpovědnosti na území České republiky je zaručeno kanceláří pojistitelů cizího státu,
 • Složka integrovaného záchranného systému pro všechna vozidla neužívaná k podnikání a zařazená do průběžně aktualizované přílohy poplachového plánu integrovaného záchranného systému kraje,
 • Bezpečnostní informační služba pro její vozidla, Ministerstvo obrany pro vozidla provozovaná Vojenským zpravodajstvím a Ministerstvo vnitra pro vozidla provozovaná Úřadem pro zahraniční styky a informace a pro vozidla Policie České republiky útvarů služby kriminální policie a vyšetřování a obec pro vozidla provozovaná jednotkami sborů dobrovolných hasičů obce.

Co se stane, když pojištění neuzavřu

V tomto případě Vám hrozí hned několik finančních postihů a částky nejsou zrovna malé. Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla jasně stanovuje podmínky provozování vozidla v souladu s tímto zákonem.

Uvedeme Vám jednotlivé případy, kdy se můžete dostat do rozporu se zákonem č. 168/1999 Sb., za což můžete zaplatit hodně peněz.

Dle § 1 odst. 2 lze provozovat vozidlo pouze za předpokladu, že je pojištěno. Za porušení tohoto paragrafu se vystavujete dvou typům sankcí:

 • Úhrada příspěvku do garančního fondu České kanceláře pojistitelů za celou dobu, kdy nebylo vozidlo pojištěno a to již od prvního dne. Nárok na tento příspěvek udává § 24c odst. 1 a výše příspěvku se pohybuje od 20 Kč do 300 Kč dle kategorie vozidla za jeden den.
 • Pokuta za provozování vozidla v rozporu se zákonem, která Vám hrozí již od prvního dne, kdy provozujete vozidlo v rozporu se zákonem. Tuto pokutu uděluje obecní úřad obce s rozšířenou působností ve výši 5.000 Kč – 40.000 Kč.

Za porušení § 15 odst. 5, který zjednodušeně říká: „když skončí pojištění, tak vraťte značku – tuto povinnost nemáte, pokud se na vozidlo uzavře do 14 dnů nové pojištění“, lze udělit:

 • Pokutu za porušení zákona, o které rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností a její výše se může pohybovat v rozmezí 2.500 Kč – 20.000 Kč.

Nebezpečí pokuty ve výši 1.500 Kč – 3.000 Kč se vystavujete v každém případě, kdy nebudete z nějakého důvodu schopní předložit při silniční kontrole prováděné Policií ČR zelenou kartu.

POZOR!

Neexistuje žádná ochranná lhůta pro sjednání povinného ručení. 14 dní není lhůta na uzavření nového pojištění. Jedná se o lhůtu po zániku pojištění, do kdy máte povinnost odevzdat značku vozidla do depozitu, ale v žádném případě to neznamená, že nemusíte mít vozidlo pojištěné.

Ideální situace, kdy Vám nehrozí vůbec žádné sankce, je taková, že po skončení pojištění nejpozději od následujícího dne sjednáte pojištění nové nebo odevzdáte značky do depozita.

Povinné ručení: Kdo je povinen uzavřít pojistnou smlouvu

Pojistná smlouva

Pojištění odpovědnosti vzniká na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi pojistníkem a pojistitelem. Pojistitel je vždy povinen uzavřít pojistnou smlouvu, jestliže návrh na její uzavření neodporuje tomuto zákonu, zákonu upravujícímu pojistnou smlouvu nebo pojistným podmínkám pojistitele.

V pojistné smlouvě se mohou smluvní strany od tohoto zákona odchýlit jen tehdy, pokud tím nedochází ke snížení nebo omezení nároků poškozeného, vyplývajících z práva na náhradu škody z pojištění odpovědnosti, způsobené provozem vozidla.

Pojištění odpovědnosti nelze přerušit, pokud nebylo v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. Bylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto přerušení pojištění odpovědnosti, je pojistník povinen před počátkem přerušení pojištění prokázat pojistiteli, že příslušnému orgánu evidence odevzdal státní poznávací značku a osvědčení o registraci vozidla. V době přerušení pojištění odpovědnosti není plněna povinnost pojištění odpovědnosti.

Bezprostředně po uzavření pojistné smlouvy, týkající se tuzemského vozidla, vydá pojistitel pojistníkovi zelenou kartu.

Náležitosti pojistné smlouvy

 • určení pojistitele a pojistníka a údaje o vozidle,
 • doba trvání pojištění,
 • limit pojistného plnění,
 • výše pojistného, jeho splatnost a způsob jeho placení,
 • forma a místo oznámení škodné události.

Jestliže v době uzavření pojistné smlouvy nejsou známy některé údaje o vozidle, které však neznemožňují jeho identifikaci, sdělí je pojistník pojistiteli ve lhůtě, kterou pojistitel určí. Nejpozději však do 15 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy. Změnu údajů týkajících se pojistníka a vozidla oznámí pojistník pojistiteli do 15 dnů ode dne, kdy k této změně došlo.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Podmínky pojištění

Součástí pojistné smlouvy jsou pojistné podmínky. Pojistnými podmínkami se dle zákona o pojišťovnictví rozumí podmínky zpracované pojistitelem pro uzavírání pojistných smluv, zejména všeobecné pojistné podmínky, zvláštní nebo doplňkové pojistné podmínky.

Pojistné podmínky vydané pojistitelem obsahují zejména vymezení podmínek vzniku, trvání a zániku pojištění, vymezení pojistné události, stanovení podmínek, za kterých nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění (výluky z pojištění), způsob určení rozsahu pojistného plnění a jeho splatnost. Pojistník musí být s pojistnými podmínkami prokazatelně seznámen před uzavřením pojistné smlouvy, s výjimkou uzavření pojistné smlouvy formou obchodu na dálku. Bez jeho souhlasu nelze tyto pojistné podmínky měnit.