Fakta a zajímavosti o Ministerstvu dopravy ČR

08.04.2021

Ministerstvo dopravy ČR jako ústřední orgán státní správy ve věcech dopravy vykonává agendu související se silniční, leteckou, drážní i vodní dopravou. Již několik let se diskutuje o jeho sloučení s ministerstvem průmyslu a obchodu, které by mohlo dávat smysl a navíc přinést významnou finanční úsporu. Zatím se tak nestalo, přestože v čele obou resortů stojí tentýž ministr.

Fakta a zajímavosti o Ministerstvu dopravy ČR

Stručná historie ministerstva dopravy

Ministerstvo dopravy bylo zřízeno v roce 1969, kdy v rámci federalizace Československa vzniklo Ministerstvo dopravy České socialistické republiky, v jehož čele stál ministr Josef Starý. To však nemělo dlouhého trvání a již v lednu roku 1971 bylo zrušeno, protože souběžně s ním i nadále působilo federální ministerstvo dopravy. K obnovení ministerstva došlo až při rozdělení Československa. V roce 1996 bylo ministerstvo dopravy formálně zrušeno a nahrazeno ministerstvem dopravy a spojů, do jehož agendy spadaly i telekomunikace a pošty. Od roku 2003, kdy agendu telekomunikací a spojů převzalo nově vzniklé Ministerstvo informatiky ČR, byl název ministerstva zkrácen zpět na Ministerstvo dopravy ČR.

Přehled ministrů dopravy

V čele ministerstva dopravy stojí v současné době již druhým rokem ministr Karel Havlíček, který zároveň řídí i další resort – ministerstvo průmyslu a obchodu. Zde je seznam jeho předchůdců od roku 2010:

Ministr dopravy politická strana období
Vít Bárta Věci veřejné 13. 7. 2010 – 21. 4. 2011
Radek Šmerda nestraník 21. 4. 2011 – 1. 7. 2011
Pavel Dobeš Věci veřejné, LIDEM 1. 7. 2011 – 3. 12. 2012
Zbyněk Stanjura ODS 12. 12. 2012 – 10. 7. 2013
Zdeněk Žák nestraník 10. 7. 2013 – 29. 1. 2014
Antonín Prachař ANO 29. 1. 2014 – 13. 11. 2014
Dan Ťok nestraník za ANO 4. 12. 2014 – 30. 4. 2019
Vladimír Kremlík nestraník za ANO 30. 4. 2019 – 23. 1. 2020
Karel Havlíček nestraník za ANO 24. 1. 2020 – nyní

Sídlo ministerstva dopravy

Také budova, v níž ministerstvo dopravy sídlí, má za sebou zajímavou historii. Nachází se na nábřeží Ludvíka Svobody v Praze 1 v těsném sousedství ministerstva zemědělství, poblíž další vládní budovy – ministerstva průmyslu a obchodu. Byla postavena kolem roku 1930 pro tehdejší ministerstvo železnic a stala se největší vládní budovou Československa v meziválečném období, později také kulturní památkou. Monumentální stavba symetrického obdélníkového tvaru se šestipatrovým středem a třípatrovými křídly je stěžejním dílem architekta Antonína Engela.

Za totality sídlil v budově dnešního ministerstva dopravy Ústřední výbor Komunistické strany Československa (ÚV KSČ), který sem přesídlil v roce 1960. V roce 1968 zde došlo k zadržení Alexandra Dubčeka. Vysokým představitelům KSČ včetně Gustáva Husáka sloužila budova i v 70. a 80. letech. Budovu, ve které se psaly dějiny Československa, je možné si prohlédnout v rámci dnů otevřených dveří, které od roku 2013 příležitostně ministerstvo dopravy pořádá.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Agenda ministerstva dopravy

Ministerstvo dopravy odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a v určitém rozsahu i za její uskutečňování. Agenda, kterou ministerstvo vyřizuje, je tedy velmi rozsáhlá. Spadá do ní mimo jiné:

 • určování koncepce a rozvoje dopravy,
 • výkon vrchního státního dozoru v silniční dopravě,
 • vyřizování stížností vzhledem k dálnicím,
 • vydávání rozhodnutí o povolení uzavírky dálnice / pozemní komunikace,
 • vydávání stavebního povolení pro výstavbu a rekonstrukci dálnic,
 • přijímání návrhů na změnu dopravního značení,
 • povolování výjimek z věku pro udělení řidičského oprávnění podle § 83 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.,
 • schvalování jízdního řádu v mezinárodní linkové osobní dopravě,
 • rozhodování o zařazení železniční dráhy do kategorie a o zrušení celostátní / regionální dráhy,
 • rozhodování o udělení povolení k provozování mezinárodní linkové osobní a vodní dopravy,
 • výkon dohledu nad zkouškami jachtařů,
 • vydávání průkazů způsobilosti pro velitele námořních a rekreačních jachet,
 • jmenování zkušebních komisařů, jachetních instruktorů a lékařů k posuzování zdravotní způsobilosti námořníků a jachtařů,
 • vydávání námořnických knížek, průkazů způsobilosti námořníků a dalších dokladů,
 • zajišťování leteckých služeb pátrání a záchrany,
 • udělování souhlasu k letům za účelem výkonu státní správy,
 • rozhodování o udělení / odnětí přepravního práva leteckým dopravcům EU.

Organizace podřízené ministerstvu dopravy

Při výkonu své agendy spolupracuje ministerstvo dopravy s dalšími, podřízenými organizacemi:

 • v oblasti drážní dopravy se jedná o Drážní úřad, Drážní inspekci a Správu železnic, státní organizaci,
 • v oblasti letecké dopravy se jedná o Řízení letového provozu ČR, s. p., Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod a Úřad pro civilní letectví,
 • v oblasti silniční dopravy se jedná o Ředitelství silnic a dálnic ČR a Centrum služeb pro silniční dopravu,
 • v oblasti vodní dopravy se jedná o Státní plavební správu a Ředitelství vodních cest ČR,
 • z dalších organizací jsou to CENDIS, s. p., Státní fond dopravní infrastruktury a Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Zdroj obrázku: Ministerstvo dopravy, https://www.mdcr.cz/