Doplňkové pojištění ČSOB

Úrazové pojištění osob ve vozidle

Pojištění pro případ smrti úrazem, trvalých následků úrazu, nebo pro případ nezbytného léčení tělesného poškození následkem úrazu. Pojistná událost musí vzniknout jako přímý následek střetu, pádu, nárazu, požáru či výbuchu vozidla nebo pádu jakýchkoli předmětů na vozidlo. Pojištění se nevztahuje na nastupování a vystupování přepravovaných osob z vozidla.

Pojištění nadstandardních asistenčních služeb

Asistenční služby zajišťuje společnost Global Assistance, kontaktovat je můžete z České republiky na 1224 nebo ze zahraničí na +420 222 803 442. Ve všech variantách jsou zahrnuty asistenční služby pro případ nehody a poruchy vozidla a právní ochrana při uplatňování nároků.

Pojištění cestovních zavazadel a přepravovaných věcí

Pojištění pro případ poškození, zničení nebo odcizení cestovních zavazadel a přepravovaných věcí pojištěným vozidlem. Pojištění se vztahuje na věci, které mají osoby přepravované vozidlem na sobě, u sebe nebo na místě určeném pro přepravu zavazadel. Pojištění se vztahuje i na věci uložené v zaparkovaném vozidle, pokud se věci vztahují k účelu cesty. Pojištění se nevztahuje na věci, které jsou vedeny v účetnictví jejich vlastníka jako zásoby anebo jsou přepravovány za úhradu.

Živelní pojištění vozidla

Pojištění se sjednává v rozsahu vybraných pojistných nebezpečí: požár, úder blesku, krupobití, vichřice, pád jakýchkoli věcí, povodeň a záplava. Pojištění se sjednává s pevnou spoluúčastí 500 Kč.

Střet vozidla se zvěří

Pojištění Střetu se zvěří Vám poskytne pojistnou ochranu v případě

  • střetu vozidla se zvěří nebo zvířetem
  • poškození vozidla zvěří nebo zvířetem (např. okus kabeláže)

Územní platnost se sjednává pro Evropu a Turecko.
Spoluúčast je 500 Kč.

Pojistné a limit pojistného plnění na jedno pojistné období.

Připojištění skel

Pojištění se vztahuje na čelní, zadní a boční (dveřní) okenní skla. Za okenní skla se nepovažují střešní okna, panoramatická střecha apod.

Spoluúčast je po dobu prvních třech měsíců 50 %. Tato spoluúčast se nevztahuje na nová vozidla. Po uplynutí 3 měsíců je spoluúčast 10 %, při opravě ve smluvním servisu pojišťovny je nulová.

Při sjednání tohoto připojištění je nutné, aby pojistník pořídil fotodokumentaci a tuto odeslal dle pokynů zástupce pojistitele.