Výpověď pojistné smlouvy - změna pojišťovny

Pojistnou smlouvu povinného ručení je možné vypovědět v níže uvedených případech. Při vytváření písemné výpovědi můžete využít náš automatizovaný generátor výpovědí, jenž Vám značně usnadní práci. Vyplníte údaje potřebné pro výpověď smlouvy, vytisknete si vygenerovanou žádost a tu pošlete doporučeně na adresu pojišťovny.

Jestliže vypovídáte smlouvu povinného ručení k výročí pojistné smlouvy, je nutné, abyste zaslali výpověď nejpozději 6 týdnů před oním výročím pojistné smlouvy. Pro usnadnění výpočtu šestitýdenní lhůty můžete využít náš chytrý kalendář. Vyplňte datum výročí Vaší pojistné smlouvy a okamžitě se dozvíte nejzazší možné datum doručení písemné výpovědi na pojišťovnu.

Způsoby ukončení pojistné smlouvy:

Výpověď ke konci pojistného období tzv. k výročí pojistné smlouvy.

Pojištění odpovědnosti zaniká písemnou výpovědí ke konci pojistného období u pojištění, kde je sjednáno běžné pojistné. Výpověď musí být doručena alespoň šest týdnů před uplynutím pojistného období (pojistným obdobím je doba jednoho roku). Není tedy možné vypovědět pojištění kdykoli, ale jen ke konci pojistného období. Je-li např. počátek povinného ručení 15.3.2011, je možno ručení vypovědět k 14.3.2012, výpověď musí být doručena nejpozději 1.2.2012.

Pro výpočet datumu, ve který je nutné nejpozději doručit výpověď pojistné smlouvy na pojišťovnu, využijte náš chytrý kalendář.

Stačí vyplnit datum, kdy máte výroční pojistné smlouvy, neboli kdy Vám končí pojistné období a zobrazí se Vám nejzazší možné datum doručení výpovědi na pojišťovnu.

 • Bez podpisu pojistníka je výpověď neplatná.
 • Pojišťovna vyžaduje vrácení zelené karty.
 • Požádejte pojišťovnu o vystavení a zaslání dokladu o bezeškodném průběhu.

Výpověď do dvou měsíců od data sjednání pojistné smlouvy.

Výpověď bez udání důvodu můžete pojišťovně doručit do dvou měsíců od data sjednání pojistné smlouvy.

 • Výpověď musí být doručena pojišťovně v písemné podobě.
 • Bez podpisu pojistníka je výpověď neplatná.
 • Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, poté pojištění zaniká.
 • Pojišťovna vyžaduje vrácení zelené karty.
 • Požádejte pojišťovnu o vystavení a zaslání dokladu o bezeškodném průběhu.
 • Uveďte, jakým způsobem má pojišťovna vrátit klientovi případný přeplatek na pojistném (převodem na účet + číslo účtu, poštovní poukázkou + adresa)

Výpověď z důvodu změny vlastníka pojištěného vozidla.

Nejčastějším způsobem ukončení pojištění bývá změna vlastníka pojištěného vozidla. V tomto případě zaniká pojištění až dnem nahlášení změny majitele konkrétní pojišťovně. Změnu vlastnictví pojištěného vozidla musíte pojišťovně doložit buď kupní smlouvou nebo velkým technickým průkazem se záznamem o převodu na jiného majitele.

 • Výpověď musí být doručena pojišťovně v písemné podobě.
 • Bez podpisu pojistníka je výpověď neplatná.
 • Pojištění zaniká až dnem nahlášení změny majitele.
 • Pojišťovna vyžaduje vrácení zelené karty.
 • Požádejte pojišťovnu o vystavení a zaslání dokladu o bezeškodném průběhu.
 • Uveďte, jakým způsobem má pojišťovna vrátit klientovi případný přeplatek na pojistném (převodem na účet + číslo účtu, poštovní poukázkou + adresa)
 • Výpověď je třeba doložit kopií velkého technického průkazu, ve kterém je změna vlastníka zaznamenána nebo kopií kupní/prodejní smlouvy.

Výpověď z důvodu dočasného odhlášení z registru vozidel

Další možností zániku pojištění je dočasné vyřazení vozidla z registru motorových vozidel u příslušného obecního úřadu. I v tomto případě musíte pojišťovně doložit velký technický průkaz se záznamem o dočasném vyřazení vozidla.

 • Výpověď musí být doručena pojišťovně v písemné podobě.
 • Bez podpisu pojistníka je výpověď neplatná.
 • Pojišťovna vyžaduje vrácení zelené karty.
 • Požádejte pojišťovnu o vystavení a zaslání dokladu o bezeškodném průběhu.
 • Uveďte, jakým způsobem má pojišťovna vrátit klientovi případný přeplatek na pojistném (převodem na účet + číslo účtu, poštovní poukázkou + adresa)
 • Výpověď je třeba doložit kopií velkého technického průkazu, ve kterém je dočasné odhlášení zaznamenáno.

Výpověď z důvodu trvalého odhlášení z registru vozidel

Také v případě, kdy vozidlo přestalo fyzicky existovat, tzn.že skončilo na některém z vrakovišť a bylo ekologicky zlikvidováno, musíte tuto skutečnost doložit pojišťovně technickým průkazem se záznamem o trvalém vyřazení vozidla z evidence.

 • Výpověď musí být doručena pojišťovně v písemné podobě.
 • Bez podpisu pojistníka je výpověď neplatná.
 • Pojišťovna vyžaduje vrácení zelené karty.
 • Požádejte pojišťovnu o vystavení a zaslání dokladu o bezeškodném průběhu.
 • Uveďte, jakým způsobem má pojišťovna vrátit klientovi případný přeplatek na pojistném (převodem na účet + číslo účtu, poštovní poukázkou + adresa)
 • Výpověď je třeba doložit kopií velkého technického průkazu, ve kterém je trvalé odhlášení zaznamenáno.

Výpověď z důvodu odcizení vozidla

Dalším nemilým důvodem k zániku pojištění je odcizení vozidla. Ke zrušení pojištění je nutné předložit pojišťovně protokol od policie.

 • Výpověď musí být doručena pojišťovně v písemné podobě.
 • Bez podpisu pojistníka je výpověď neplatná.
 • Pojišťovna vyžaduje vrácení zelené karty.
 • Požádejte pojišťovnu o vystavení a zaslání dokladu o bezeškodném průběhu.
 • Uveďte, jakým způsobem má pojišťovna vrátit klientovi případný přeplatek na pojistném (převodem na účet + číslo účtu, poštovní poukázkou + adresa)
 • Výpověď je třeba doložit protokolem od Policie ČR.

Výpověď do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události

Pojistitel nebo pojistník mohou také soukromé pojištění vypovědět do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události. Dnem doručení výpovědi počíná běžet výpovědní lhůta 1 měsíce, jejímž uplynutím soukromé pojištění zaniká.

 • Výpověď musí být doručena pojišťovně v písemné podobě.
 • Bez podpisu pojistníka je výpověď neplatná.
 • Pojišťovna vyžaduje vrácení zelené karty.
 • Požádejte pojišťovnu o vystavení a zaslání dokladu o bezeškodném průběhu.
 • Uveďte, jakým způsobem má pojišťovna vrátit klientovi případný přeplatek na pojistném (převodem na účet + číslo účtu, poštovní poukázkou + adresa)

Výpověď do 1 měsíce od převodu pojistného kmene

Pojistník může soukromé pojištění vypovědět do 1 měsíce ode dne doručení sdělení o převodu pojistného kmene (na jiného pojistitele) nebo jeho části nebo do 1 měsíce ode dne zveřejnění oznámení o odnětí povolení k provozování pojišťovací činnosti pojistitele. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím soukromé pojištění zaniká.

Výpověď z důvodu úpravy pojistného pojistitelem

Ukončit pojistnou smlouvu je také možné v případě, že pojistitel upraví výši pojistného a pojistník s touto úpravou pojistného nesouhlasí. Tato změna musí být oznámena pojistníkovi nejpozději ve lhůtě 2 měsíců před splatností pojistného za to pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit. Výpověď je třeba doručit pojišťovně písemně a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne oznámení o změně pojistného. Pojištění pak zaniká k poslednímu dni pojistného období.

POZOR: Výše uvedeným způsobem není možné ukončit pojistnou smlouvu, jedná-li se o úpravu pojistného z důvodu Bonus/Malus. Při navýšení sazby z důvodu škodní události se nejedná o úpravu sazeb a tedy relevantní důvod k ukončení pojistné smlouvy ze strany pojistníka. V takovémto případě platí standardní podmínky vypovězení pojistné smlouvy, které ukládá zákon. Vzhledem k časovému předstihu, se kterým pojišťovny zasílají předpis pojistného na další pojistné období, má klient možnost podat klasickou výpověď k výročí pojistné smlouvy (min. 6 týdnů před výročím).

Zánik pojištění v případě neplacení pojistného

Pojistná smlouva též zanikne v případě neplacení pojistného, což je ale způsob, který se velice prodraží. Pojištění totiž nezanikne hned, ale až po několika měsících. Nejprve pojišťovna klienta upozorní telefonicky či emailem na nedoplatek pojistného, poté pošle upomínku s minimálně měsíční lhůtou na platbu, a teprve po marném uplynutím této lhůty smlouva zanikne.

Upomínka pojistitele však musí upozornění na zánik pojištění obsahovat, jinak by ke skončení pojištění nedošlo. Pojišťovna poté vyžaduje doplatek pojistného k takto stanovenému dni zániku, současně i s navýšením o patřičné penále.

Zánik pojištění dohodou

Další možností zániku pojištění je dohoda obou stran, tzn.mezi pojistitelem a pojistníkem. V této dohodě musí být určen okamžik zániku pojištění a dohodnut způsob vzájemného vyrovnání závazků.

Upozornění pro klienta

Doporučujeme výpovědi doručovat doporučenou poštou a doklad od České pošty uchovat pro případ, že by zásilka nebyla doručena.

Dovolíme si ještě upozornit na skutečnost, že z pojistných podmínek většiny pojišťoven vyplývá, že v případě ukončení pojistné smlouvy ještě před jejím výročím (prodej, likvidace apod.), nárokují si pojišťovny pojistné do konce měsíce, ve kterém byla doručena písemná výpověď.

Samozřejmě je možné výpověď pojištění vyřídit také přímo na pobočce pojišťovny, máte-li tuto v místě Vašeho bydliště (i sebou na pobočku vezměte nutné kopie k doložení konkrétní výpovědi a zelenou kartu).

Obecné náležitosti výpovědi

Výpověď pojistné smlouvy by měla obsahovat následující náležitosti:

 • důvod výpovědi
 • číslo pojistné smlouvy
 • jméno pojistníka / obchodní název
 • RČ / IČ pojistníka
 • adresa pojistníka
 • kontakt na pojistníka (e-mail, telefon)
 • druh, model, tovární značka vozidla
 • RZ vozidla
 • VIN vozidla
 • podpis pojistníka a datum podpisu

Pro jednoduché sestavení žádosti o výpověď smlouvy využijte generátor výpovědí a pro rychlý výpočet datumu, ke kterému musíte nejpozději dodat výpověď na pojišťovnu použijte chytrý kalendář.